REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rozdział I. KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie.

Art. 3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły,  Radą Pedagogiczną i uczniami szkoły.

Art. 4. Zarząd i rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

Art. 5. Samorząd uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)     prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

4)     prawo do redagowania  gazety ściennej

5)     prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

6)     prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

Rozdział II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1)   Samorząd Klasowy w składzie:

 1. Przewodniczący Klasy,
 2. Zastępca Przewodniczącego,
 3. Skarbnik,
 4. Sekretarz

2)   Rada Samorządu Uczniowskiego, która tworzą wszyscy Przewodniczący Klas.

3)   Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 1. Przewodniczący Szkoły,
 2. Zastępca Przewodniczącego Szkoły,
 3. Skarbnik,
 4. Sekretarz,
 5. Rzecznik Praw Ucznia i Sąd Koleżeński

Art. 7. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1)   Samorządu Klasowego:

 1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
 2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
 3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
 4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

2)   Rady Samorządu Uczniowskiego:

 1. uchwala regulamin SU,
 2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
 3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
 4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szolny

3)   Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 1. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
 2. wykonuje uchwały Rady SU,
 3. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
 4. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
 5. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego w ramach swoich kompetencji,
 6. prowadzi gazetkę ścienną szkolną.

Rozdział III. TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

Art. 9. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby  funkcyjne.

Art. 10. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

Art. 11. Kandydatów do  Zarządu SU Zgłaszają Samorządy Klasowe.

Art. 12. Kandydaci do Zarządu SU powinni spełniać następujące warunki:

 1. uzyskać co najmniej oceny dobre ze wszystkich przedmiotów nauczania,
 2. posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Art. 13. Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas II-VI w głosowaniu równym tajnym i powszechnym,
 2. członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów,
 3. Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU może przed wyborami zadecydować o pozostawieniu w Zarządzie Sekretarza, który wzorowo pełnił funkcję w poprzedniej kadencji,
 4. w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,
 5. nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,
 6. kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok,
 7. w przypadku, gdy dany członek  Zarządu Samorządu Uczniowskiego nie spełnia swoich funkcji, bądź odmawia wykonania czynności jemu powierzonych, Opiekun SU ma prawo odwołać go i ogłosić wybory uzupełniające do Zarządu SU.

Rozdział IV. TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 15. Kadencja opiekuna SU trwa 4 lata.

Art. 16. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady pedagogicznej dokonuje cała społeczność uczniowska od klasy pierwszej do szóstej  w głosowaniu tajnym. Nad poprawnością wyboru czuwa dyrektor szkoły.

Art. 17. Kandydatami na opiekuna SU są wszyscy nauczyciele. Opiekunem zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

Rozdział V. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 18 Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

Art.19. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

Rozdział VII. TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

Art.20. Jeżeli ustawa SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

Art.21. W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.22. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art. 23. Niniejszy regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.

Regulamin  uchwalony przez Samorząd Uczniowski w dniu 2013.09.12 i zaopiniowany przez Radę Rodziców dn. 2013.09.13.

 

DYREKTOR SZKOŁY:                                           OPIEKUN:

Bożena Larwa                                                             Anna Sereda