Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim jest szkołą sześcioletnią z oddziałem przedszkolnym. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Tarnogród – Urząd Miejski w Tarnogrodzie, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty. Szkoła, wypełniając zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, przygotowuje uczniów do dalszego funkcjonowania w społeczeństwie. Szkoła to nie tylko budynek, to także ośrodek kultury, gdzie m.in. odbywają się próby chóru parafialnego, miejsce spotkań mieszkańców, władz lokalnych, samorządowych oraz miejsce, które Związek Kombatantów wybrał jako godne opieki nad Krzyżem Partyzanckim przyznanym wsi Różaniec przez Radę Państwa w dniu 7 maja 1980 r. Praca szkoły jest doceniana w środowisku czego dowodem jest przekazanie szkole dębu papieskiego. Jest chlubą szkoły i ozdobą terenu wokół szkoły. Szkoła zapewnia rodzicom prawo do współdziałania i współuczestnictwa w edukacji dzieci. Tworzy klimat otwartości, dialogu, swobodnego przepływu informacji. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który propaguje naukę naszego patrona, kroczy szlakiem, który nam wytyczył. Mamy dobrze doposażoną pracownię komputerową, sale lekcyjne. Otoczenie szkoły jest zadbane, na placu zabaw są nowe urządzenia. Szkoła posiada dobrą i bezpieczną lokalizację.